Student, ABAC School of Music

ณัชวิชญ์ วงษ์มณี

(

กาย

)

แนะนำตัว

ชื่อ นายณัชวิชญ์ วงษ์มณี เกิดวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2541 อายุ22ปี กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่4 คณะดนตรี มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ

วิชาที่อยากเรียนในคณะดนตรี เอแบค

อยากเรียนวิชาที่เกี่ยวกับธุรกิจดนตรี, กฏหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์เพลง, ทฤษฏีดนตรี, ทฤษฏีการแต่งเพลง, การทำเพลงและการใช้อุปกรณ์ต่างๆในสตูดิโอ

คาดหวังสิ่งใดจากการเรียนที่คณะดนตรี เอแบค

คาดหวังความรู้จากการเรียนในสาขาธรุกิจดนตรีและทักษะประสบการณ์ในการแสดงดนตรี เพื่อนำไปปรับใช้ในส่วนของการประกอบอาชีพ

สิ่งที่ได้รับจากการเรียนที่คณะดนตรี เอแบค

ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจดนตรีและได้เรียนวิชาต่างๆที่เกี่ยวกับดนตรีทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ ได้สั่งสมประสบการณ์ต่างๆมากมายในการแสดงดนตรีและการทำงานอย่างเป็นมืออาชีพ อีกทั้งได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของความสามัคคี ความรับผิดชอบในการทำงานต่างๆร่วมกับเพื่อนๆในคณะอีกด้วย

ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เอแบค เป็นอย่างไร

ในช่วงแรกที่ได้เข้ามาเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเอแบคนั้น ค่อนข้างลำบากในส่วนของเรื่องการปรับตัวและการเรียน แต่ไม่นานก็สามารถปรับตัวได้และสามารถใช้ชีวิตได้ตามปรกติเหมือนนักศึกษามหาลัยทั่วไป ในส่วนของการเรียน เรียนหนักและงานค่อนข้างเยอะทั้งงานในห้องเรียนและงานแสดงของคณะ ต้องมีความรับผิดชอบและหมั่นทบทวนอยู่เสมอ ในส่วนของเรื่องควาเป็นอยู่นั้น ปรกติดี เดินทางไป-กลับจากหอพักถึงมหาวิทยาลัยโดยรถตู้โดยสารของทางหอพัก

Join

us

Apply for upcoming semester